انشعاب فاضلاب شهری

انشعابات فاضلاب شهری و انشعابات فاضلاب خانگی از محصولات جدید شرکت سهند آذرخش پایتخت میباشد

این شرکت همگام با توسعه شبکه فاضلاب در شهرها و روستاهای کشور محصولات جدید خود شامل :

انواع انشعابات فاضلاب شهری و خانگی را ارائه میکند.