انشعاب فاضلاب شهری

انشعابات فاضلاب شهری و انشعابات فاضلاب خانگی از محصولات جدید شرکت سهند آذرخش پایتخت میباشد این شرکت همگام با توسعه شبکه فاضلاب در شهرها و روستاهای کشور محصولات جدید خود شامل : انواع انشعابات فاضلاب شهری و خانگی را ارائه میکند.