اجرای ۱۵ کیلومتر از شبکه فاضلاب تهران به روش حفاری توسط شرکت پیاتیک برای آب و فاضلاب استان تهران انجام شده است

 

حفاری شبکه فاضلاب