تخلیه چاه در شرکت کاله

تخلیه چاه در کارخانه کاله توسط شرکت پیاتیک

تخلیه چاه سپتیک شرکت نفت ایران