تخلیه چاه در شرکت کاله

تخلیه چاه در کارخانه کاله توسط شرکت پیاتیک